fbpx

เงื่อนไขและข้อตกลง

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึงต่อไปนี้จะเรียกว่า ‘ผู้สมัคร’ และ บริษัท เลิร์น ซีพีดี จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะ เรียกว่า ‘LearnCPD’ กรุณาอ่านข้อความตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่าน

  1. ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของ ผู้สมัครไม่เป็นความจริง LearnCPD จะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครเรียน เพื่อให้ได้สิทธิ มาซึ่งการเรียน จะถือว่าผู้เข้าอบรมไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
  3. ผู้ใดไม่ได้ทำการนั่งเรียนและทำแบบทดสอบด้วยตนเอง โดยให้ผู้อื่นเรียนและทำแบบทดสอบแทน ทางหน่วยงานจะมีการโทรสุ่มเช็คสอบถามเนื้อหาขณะที่ผู้เข้าอบรมกำลังเรียน หากผู้เข้าอบรมไม่นั่งเรียนด้วยตนเอง และไม่สามารถตอบคำถามของหน่วยงานได้ หน่วยงานจะทำการเพิกถอนสิทธิการเรียนของผู้เรียนทันที โดยไม่มีการคืนเงิน และจะแจ้งให้สภาวิชาชีพบัญชีดำเนินการตามระเบียบของสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ Learn CPD ทั้งหมดนั้น ผู้สมัคร ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของ Learn CPD ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ Learn CPD ใช้ข้อมูลของผู้สมัครเรียน ในงานที่เกี่ยวข้องกับ Learn CPD
  5. Learn CPD ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้สมัครไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาลหรือหนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Learn CPD (นโยบายความเป็นส่วนตัว)
  6. ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ของเว็บไซต์ Learn CPD โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกโจรกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น Learn CPD ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจาก เหตุดังกล่าวทั้งหมด
  7. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบ e-Learning เป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัครได้ ทาง Learn CPD จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  8. ผู้สมัครยินยอมให้ Learn CPD ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครเรียน หาก Learn CPD ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจน และ/หรือเป็นเท็จทาง Learn CPD มีสิทธิในการยกเลิก การเรียนผ่านระบบ e-Learning ของผู้สมัครได้
  9. เมื่อสมัครเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์การเรียน e-Learning ของ Learn CPD จากทาง e-mail ที่ Learn CPD เห็นสมควร ทั้งนี้ทาง Learn CPD ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทาง Learn CPD ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครเรียนแล้วและยินยอมให้ Learn CPD ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครเรียน ถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ทาง Learn CPD เห็นสมควร