fbpx

รายชื่อผู้สอน

เว็บไซต์สอนคอร์สด้านบัญชีแบบออนไลน์
เก็บชั่วโมงอบรบบัญชี CPD และ CPA
รองรับการเรียนทั้งคอมพิวเตอร์ และมือถือ

ครูเพชร
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (PwC)

ครูเพชร ทำงานในสายงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชีมามากกว่า 5 ปี เป็นผู้นำทีมงานตรวจสอบให้กับธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ของประเทศไทย และ ระดับโลก มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสัญญาอนุพันธ์ ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ สินเชื่อ และการตั้งสำรองทั้งในรูปแบบเก่า และรูปแบบใหม่ตาม TFRS 9 (ECL model) และการตรวจสอบกระบวนการภายในของวงจรเครดิต

ดูประวัติผู้สอน
ครูควีน
FP&A Cashflow Manager (Suntory Pepsico Beverage)

ครูควีนทำงานด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีที่ PwC มามากกว่า 5 ปี กำกับและดูแลทีมงานตรวจสอบบัญชีตั้งแต่กระบวนการในการทำการวางแผนการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ตรวจดูกระดาษทำการของทีมงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี และอื่น ๆ และให้คำปรึกษาและช่วยบริษัทกลุ่มสถาบันการเงินในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

ดูประวัติผู้สอน
ครูเมย์
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (PwC)

ครูเมย์ ทำงานด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีมากว่า 5 ปี และ เป็นที่ปรึกษาอาวุโสให้กับบริษัทขนาดใหญ่ สถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย เพื่อจัดทำระบบ แก้ไขปัญหาทางการดำเนินงาน และจัดการเรียนการสอนในเรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับต่าง ๆ สำหรับบริษัทในกลุ่มพลังงาน กลุ่มการผลิตและจำหน่ายทองแดง กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทประกันภัย และ อื่น ๆ อีกมากมาย

ดูประวัติผู้สอน