fbpx

ประวัติผู้สอน

ครูควีน

FP&A Cashflow Manager (Suntory Pepsico Beverage)

สุภธิดา ลีละยุทธโยธิน

ใบอนุญาต

CPA – Certified Public Accountant, Thailand, 2017

ASEAN CPA – ASEAN Certified Public Accountant 2018

 

ประวัติการทำงาน

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย จำกัด (FP&A Cash Flow Manager)

จัดทำระบบและสร้างกระบวนการ การวิเคราะห์และพยากรณ์กระแสเงินสดระยะสั้น การวิเคราะห์การควบคุมภายใน ทำความเข้าใจและเสนอแนะผู้บริหารเกี่ยวกับกระแสเงินสดและประมาณการทางการเงินของบริษัทให้กับผู้บริหารระดับสูง

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี)

กำกับและดูแลทีมงานตรวจสอบบัญชีตั้งแต่กระบวนการในการทำการวางแผนการตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ตรวจดูกระดาษทำการของทีมงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ประชุมกับลูกค้าในเรื่องของการปรับปรุงรายการที่มีสาระสำคัญที่เกิดขึ้น และ การวิเคราะห์งบการเงินโดยรวม สำหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัทให้สินเชื่อขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่

ให้คำปรึกษาและช่วยบริษัทกลุ่มสถาบันการเงินในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

กำกับดูแลทีมงานตรวจสอบในส่วนการจัดการทั่วไป และนำประชุมเพื่อสรุปประเด็นการตรวจสอบร่วมกับผู้จัดการทีม

นำทีมงานตรวจสอบในการวางแผน ประเมินความเสี่ยง หาค่าความมีสาระสำคัญ ร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบ สำหรับลูกค้าบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน ที่ปฏิบัติธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ให้บริการบัตรเครดิต, และธุรกิจให้สินเชื่อขนาดใหญ่ของประเทศไทย

บริหารงานโครงการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตของIFRS 9 ให้กับธนาคารขนาดใหญ่ในประเทศไทย และให้คำแนะนำด้านการจัดประเภทและวัดมูลค่าตามหลักการของ IFRS 9 ให้กับธนาคาร โดยเริ่มตั้งแต่การนิยามความต้องการและลักษณะของธุรกรรม จัดทำระบบการคำนวณแบบจำลองด้านเครดิตให้เหมาะสมกับลักษณะและขนาดของธุรกรรมของธนาคาร วิเคราะห์โครงสร้าง และโค้ดของระบบการทำแบบจำลองด้านเครดิต และ นำเสนอแบบจำลองด้านเครดิตที่เสร็จสมบูรณ์ให้กับธนาคาร

 

การศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการตลาด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)