• ครูเพชร

  ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (PwC)

 • ผู้ทำบัญชี : 6410-06-310-003-03-E
  ผู้สอบบัญชี : 6410-06-310-003-03-E

 • บัญชี 07:00 ชม.
  อื่นๆ 00:00 ชม.

รายละเอียดหลักสูตร

TFRS 9 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ (Early adoption) ทั้งนี้อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น และต้องปฏิบัติพร้อมกับ TFRS 7 TAS 32 TFRIC 16 และ TFRIC 19

TFRS 9 ระบุวิธีที่กิจการต้องใช้ในการจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และสัญญาที่จะซื้อหรือจะขายรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน

TFRS 9 กำหนดให้กิจการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงินของกิจการเมื่อกิจการเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้น ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงินนั้น

TFRS9 แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่

 1. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่า
 2. การด้อยค่า
 3. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

7 บทเรียน7h

บทเรียน

ภาพรวมของ TFRS 9 – เครื่องมือทางการเงิน00:15:02
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า01:42:40
การด้อยค่า01:05:18
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง01:21:50
จรรยาบรรณ01:46:08
จรรยาบรรณ​ กรณีศึกษา00:40:00

แบบทดสอบ

ผลตอบรับจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 ดาว
4
0 ดาว
3
0 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

ชอบมากค่ะ เข้าใจง่ายดี