• ครูควีน

    FP&A Cashflow Manager (Suntory Pepsico Beverage)

  • ผู้ทำบัญชี : 6410-06-310-002-03-E
    ผู้สอบบัญชี : 6410-06-310-002-03-E

  • บัญชี 07:00 ชม.
    อื่นๆ 00:00 ชม.

รายละเอียดหลักสูตร

TFRS 16 ให้ผู้เช่ารับรู้ทรัพย์สินที่เช่าจากสัญญาเช่าทุกประเภทเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และให้ทยอยตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการเช่า รวมถึงให้รับเป็นหนี้สินควบคู่กันและบันทึกรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายพร้อมทยอยตัดลดหนี้สินลงตามงวดที่ชำระ โดยมีข้อยกเว้นให้นิดหนึ่ง หากเป็นกรณีที่อายุสัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปี หรือเป็นกรณีทรัพย์สินตามที่เช่ามีมูลค่าต่ำ สามารถทำเหมือนเดิมได้ค่ะ

จะเห็นได้ว่ามุมมองการบัญชีด้านผู้เช่าของ TFRS 16 นั้น มองรวมทุกประเภทสัญญาเช่าเป็นแบบเดียว (A Single lessee Accounting Model)ไม่มีการแยกเป็นสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงานแล้ว (เน้นว่าเฉพาะด้านผู้เช่า สำหรับทางด้านผู้ให้เช่านั้นยังคงแยกเป็น 2 แบบเหมือนเดิม) ทั้งนี้ เป้าประสงค์ที่สำคัญก็คือ เพื่อให้ผู้ใช้รายงานทางการเงิน โดยเฉพาะนักลงทุนนักวิเคราะห์สามารถใช้ข้อมูลเปรียบเทียบกันได้ผลการดำเนินงานและ Financial Ratios ต่าง ๆ สะท้อนมาจากการใช้สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงตามงบการเงินอย่างแท้จริง (เดิมรับรู้ผลการดำเนินงานจากการใช้สินทรัพย์แต่สินทรัพย์อยู่นอกงบการเงิน) และรวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับคำนิยามของสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมของกิจการด้วย ซึ่งหากสรุปง่าย ๆ ก็คือให้ทำคล้ายกับสัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) เดิมนั่นแหละครับ ซึ่งเท่ากับว่าส่วนที่กระทบเต็ม ๆ ก็คือ เช่าแบบธรรมดา หรือ Operating Lease อย่างที่ได้กล่าวไปค่ะ

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

10 บทเรียน7h

บทเรียน

ที่มาและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน00:28:11
ภาพรวมของ TFRS 1600:23:04
การระบุสัญญาเช่า00:42:01
การบัญชีสำหรับผู้เช่า01:15:45
การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่า00:48:16
การขายและเช่ากลับคืน00:07:27
วันถือปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลง00:49:27
จรรยาบรรณ (1)01:46:08
จรรยาบรรณ (2)00:40:00

แบบทดสอบ