• ครูควีน

    FP&A Cashflow Manager (Suntory Pepsico Beverage)

  • ผู้ทำบัญชี : 6410-06-310-001-03-E
    ผู้สอบบัญชี : 6410-06-310-001-03-E

  • บัญชี 07:00 ชม.
    อื่นๆ 00:00 ชม.

รายละเอียดหลักสูตร

สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง “รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า” ซึ่งมีผลบังคับใช้กับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่รวบรวมเรื่องรายได้ไว้ในที่เดียว และยกเลิกมาตรฐานเกี่ยวกับรายได้เรื่องอื่นๆ ที่เคยใช้มา เช่น สัญญาก่อสร้าง รายได้ หรือการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา การจัดทำมาตรฐานดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกาเพื่อให้มาตรฐานเรื่องรายได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เนื้อหาสำคัญของมาตรฐานฉบับนี้คือกิจการจะรับรู้รายได้เมื่อได้โอนการควบคุม (Transfer of control) ในสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าแล้ว หรือมองในมุมกลับกันคือลูกค้าได้ควบคุมสินค้าหรือบริการนั้นแล้ว มาตรฐานฉบับนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากิจการอาจมีรายได้หลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาที่ทำกับลูกค้า และอาจมีราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ การรับรู้รายได้อาจมีวิธีการและช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้น การรับรู้รายได้จะเกิดขึ้นเมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระด้วยเงื่อนไขที่ทำกับลูกค้าหรือสถานการณ์บางอย่างได้เกิดขึ้น  มาตรฐานได้กำหนดขั้นตอนสำคัญในการรับรู้รายได้ไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า

2. ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา

3. การกำหนดราคาของรายการ

4. การปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติ

5. รับรู้รายได้เมื่อได้ทำตามภาระที่กำหนดไว้ในสัญญา 

หัวข้อสำหรับคอร์สนี้

11 บทเรียน7h

เนื้อหาเรียน

เนื้อหาหลักสูตร00:04:50
ภาพรวมของ TFRS 15 – รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า00:28:58
หลักการรับรู้รายได้ 5-step model01:27:17
ต้นทุนของสัญญา00:16:55
ประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญ00:28:31
การปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลง00:04:06
การแสดงรายการ และ เปิดเผยข้อมูล00:05:10
ตัวอย่างธุรกิจที่อาจได้รับผลกระทบ00:46:37
โจทย์ตัวอย่าง เพื่อความเข้าใจ 100:51:41
โจทย์ตัวอย่าง เพื่อความเข้าใจ 201:02:59
จรรยาบรรณ01:46:05

แบบทดสอบ

ผลตอบรับจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 ดาว
4
0 ดาว
3
0 ดาว
2
0 ดาว
1
0 ดาว

อธิบายในเนื้อหาดี พร้อมมีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ