fbpx

ยื่นงบการเงิน ปี 2564 ต้องทำอย่างไร?

กุมภาพันธ์ 12, 2021

ใน ปี 2564 นี้ ผู้ทำบัญชีหลาย ๆ ท่านคงเริ่มมีคำถามในใจกันแล้วว่า การยื่นงบการเงิน จะมีวิธีการอะไรที่เปลี่ยนไปหรือไม่ และต้องทำอะไรบ้าง ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงการส่งงบการเงิน แบบอัพเดทล่าสุดสำหรับงบการเงินของรอบบัญชีปี 2563 กันค่ะ

ก่อนอื่น เรามาทวนความรู้ในเรื่องของการยื่นงบการเงินกันก่อน 

 • วันสุดท้ายของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคือ 30 เมษายน (แต่จำเป็นต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน)
 • วันสุดท้ายของการยื่นสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) คือ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • วันสุดท้ายของการยื่นงบการเงินคือ 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • วันสุดท้ายของการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

ในปีนี้ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้กำหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ยื่นงบการเงินและรายงานการสอบบัญชีทาง อิเล็กทรอนิกส์ ที่ DBD e-Filing

อย่างที่หลาย ๆ ท่านได้เคยยื่นงบการเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กันไปแล้วในปีที่แล้ว ปีนี้ เราจะมาทบทวนวิธีการยื่นงบการเงินแบบ electronics กันค่ะ

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ต้องทำการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ดังนี้ค่ะ

 1. กรณีที่มี username และ password ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้ username และ password นั้น แทนการลงลายมือชื่อและตราประทับใน
  1. งบการเงิน 
  2. รายงานประจำปี 
  3. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบ ส.บช.๓ และแบบ ส.บช.๓/๑
 2. กรณีที่ยังไม่มี username และ password ให้ยื่นคำขอต่อกองข้อมูลธุรกิจ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จำนวน 1 ชุด
  1. แบบคำขอรับ username และ password
  2. หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ username และ password เพื่อยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) หรือมติกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง
  3. กรณีห้างหุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้มีอำนาจ หรือผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนกิจการ ยื่นคำขอด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
  4. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจซึ่งลงลายชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอำนาจแสดงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจต่อพันกงานเจ้าหน้าที่ด้วย

เมื่อยื่นงบการเงินทาง electronics หรือ DBD e-Filing แล้ว ก็จะถือว่าได้ยื่นงบการเงินตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องยื่นงบการเงินด้วยตนเองอีกต่อไปค่ะ

แต่หากผู้จัดทำบัญชียื่นงบการเงินด้วยตนเองแล้ว ให้ยื่นงบการเงินผ่านทาง DBD e-Filing อีกครั้ง ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามกฏหมายค่ะ โดยงบการเงินที่ยื่นต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2563 จึงจะถือว่าเป็นการยื่นงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด

จะเห็นได้ว่าการยื่นงบการเงินผ่านระบบ e-Filing ถึงแม้จะมีความยุ่งยากตอนเริ่มแรกในการขอ username และ password แต่เมื่อมี username และ password ในระบบแล้ว วิธีนี้ก็เป็นวิธีการที่สะดวกสบายมาก และ ไม่ต้องออกไปเจอผู้คนแออัด และมีความเสี่ยงในเรื่องของ COVID19 อีกด้วยค่ะ

รู้อย่างนี้แล้ว ผู้ทำบัญชีคนไหนยังไม่มี username และ password ต้องรีบไปขอแล้วค่ะ

Source: https://www.dbd.go.th/download/document_file/balance/DBD_annouce_rules_balancesheet63.pdf

อบรมเก็บชั่วโมงผู้ทําบัญชี ผู้สอบบัญชี (CPD) ออนไลน์ learncpd.com